Producció i direcció tècnica

La nostra trajectòria professional ens ha situat al davant de grans projectes en el sector de l’entreteniment, donant-los viabilitat a les propostes dels dissenyadors, directors i productors.

Direcció i producció tècnica

Illusion crea una combinació sòlida entre la producció tècnica i la direcció tècnica, oferint una execució integral als projectes. Participem en tot el procés de forma activa oferint un seguiment, des del treball de taula amb els equips artístics fins a l’execució i entrega del espectacle, passant pel procés de desenvolupament, construcció, muntatge i assajos fins arribar al esperat dia de l’estrena.

Gestió de projectes

Gestionar un projecte de producció implica un coneixement detallat del mateix, avaluem les dificultats tècniques per aconseguir les propostes artístiques i portar a bon port els reptes que comporta.

Una part important del procés és valorar econòmicament el projecte, realitzant pressupostos de construcció de decorats o escenografia, costos d’equipaments tècnics, costos de proveïdors, etc.

Un dels nostres valors és aconseguir una bona gestió del pressupost del client, aconseguint amb una bona previsió, protegir i estar sempre per sota del mateix.

Els temps d’execució, muntatge i assajos són consensuats amb la productora i la direcció establint els calendaris i estratègies a seguir que marcaran el ritme de treball i la logística a seguir per garantir l’entrega en els temps marcats.

Gestió de personal

La gestió del personal tècnic és una part essencial en una producció, essent els equips tècnics els que portaran a cap els treballs de muntatge i, posteriorment, el running de les representacions.

És fonamental determinar els temps de muntatge amb exactitud, coordinant les diferents seccions implicades: maquinària, il·luminació, utilleria, so, regidoria, vestuari, etc. Igualment, s’han d’establir les funcions de cadascun basant-se en les necessitats del projecte, marcar els manteniments i les reunions dels caps d’equip creant així un equip sòlid de treball.